Uitspraken

Resultaten

10 van 3487 resultaten weergegeven

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing toegewezen, omdat onvoldoende inzichtelijk is waarom de werknemer aan de beurt is voor overplaatsing

Datum: 28 augustus 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108355

Geschil over verwijdering van leerling met extra ondersteuningsbehoefte. De school heeft de resterende ondersteuningsmogelijkheden onvoldoende onderzocht.

Datum: 14 augustus 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108279

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. De adviserende deskundigen moeten onpartijdig zijn. De eerste moet een orthopedagoog of kinderpsycholoog zijn, de tweede een kinder- of jeugdpsycholoog, arts, kinderpsychiater, pedagoog of mwd'er

Datum: 14 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108283

Geschil over verwijdering. De feitelijke situatie is gelijk te stellen met verwijdering.

Datum: 6 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108250

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring SO cluster 4; de tlv kan in stand blijven als deze wordt voorzien van nadere motivering en twee draagkrachtige deskundigenadviezen

Datum: 1 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108211

Geschil over verwijdering leerling met Downsyndroom. Beroep op Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH) en Wet gelijke behandeling (WGBH/CZ) slaagt niet.

Datum: 25 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108234

Geschil over verwijdering leerling; tijdelijke plaatsing op reboundvoorziening is in dit geval niet aan te merken als verwijdering.

Datum: 20 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108282

Beroep tegen onthouding promotie. Het besluit de werknemer na een sollicitatieprocedure niet te benoemen in de (hogere) functie van schooldirecteur kan in stand blijven.

Datum: 16 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108178

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan is gegrond, omdat de werknemer niet vooraf zijn zienswijze kon indienen

Datum: 16 juli 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108216

Instemmingsgeschil samenvoeging klassen. Het betreft een wijziging van het schoolplan waarvoor de MR instemmingsrecht heeft; het besluit is nietig en mag niet uitgevoerd worden.

Datum: 16 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108261 - 18.08