Uitspraken

Resultaten

10 van 3977 resultaten weergegeven

Beroep tegen schorsing voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ongegrond.

Datum: 17 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109430

Klacht over onveilig schoolklimaat, time-out, uitval van lessen en onzorgvuldige klachtbehandeling door het schoolbestuur. Als een time-out feitelijk neerkomt op een schorsing dan moet de daarbij horende procedure worden gevolgd.

Datum: 16 november 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109346

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De inhoud van een aan een collega gestuurd WhatsApp-bericht was geen reden om de werknemer te schorsen.

Datum: 12 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109482

Klacht over informatieverstrekking over ondersteuningsmogelijkheden van de school en bejegening. De school had explicieter moeten communiceren dat sprake is van een door de overheid bekostigde sbo-school.

Datum: 10 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108889

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. Het besluit kan in stand blijven. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt het reguliere onderwijs.

Datum: 9 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109466

Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is sprake van een conflictsituatie waarbij overplaatsing noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen.

Datum: 5 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109417

Beroep tegen berisping gegrond. Er is sprake van plichtsverzuim, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 3 november 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109442

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. Het dossier biedt geen aanknopingspunten voor de conclusie dat er geen op instemming gericht overleg (oogo) heeft plaatsgevonden.

Datum: 3 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109408

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv sbo). De tlv kan in stand blijven. Het bezwaar is verschoonbaar te laat ingediend.

Datum: 2 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109464

Klacht over later starten van vierjarige leerlingen vanwege coronamaatregelen ongegrond. De beslissing van de school was begrijpelijk en ook verdedigbaar.

Datum: 30 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109278