Uitspraken

10 van 3262 resultaten weergegeven

Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingediend en ouders ook geen belang hebben bij beoordeling door de Commissie.

Datum: 8 september 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107751

Niet het OPDC maar de school van inschrijving beslist over een eventuele verwijdering na afloop van een OPDC-traject.

Datum: 6 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107792

De terugplaatsing in de oude LB-functie komt neer op de onthouden van promotie. Terugplaatsing mocht omdat de werkneemster niet voldeed aan de functievereisten docent LD.

Datum: 1 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107669

De zorgplicht voor het vinden van een andere passende school rust op de school van aanmelding, ook als de leerling nog staat ingeschreven bij een andere school.

Datum: 28 augustus 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107766

Interpretatiegeschil over de faciliteitenregeling van personeel in de medezeggenschapsorganen (Bijlage 7 cao vo) bij het ontbreken van instemming met een voorgestelde faciliteitenregeling.

Datum: 27 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 107690

De toelaatbaarheidsverklaring kan niet in stand blijven omdat het diagnostisch beeld van de leerling niet duidelijk genoeg is.

Datum: 26 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107732 en 107733

Het verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen omdat de beslissing tot schorsing inmiddels is ingetrokken.

Datum: 21 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107808

De school die een leerling wil verwijderen moet de regie houden bij het zoeken naar een andere passende school.

Datum: 20 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107710

School moet bij het vervullen van de zorgplicht de regie nemen en ouders erop wijzen dat bij weigering mee te werken de zorgplicht op een gegeven moment eindigt.

Datum: 20 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107715

De sluiting van de school wegens leerlingendaling kan in afwijking van het advies van de MR doorgaan.

Datum: 18 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107756 - 17.06