Uitspraken

Resultaten

10 van 4049 resultaten weergegeven

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft de schorsing te laat schriftelijk bevestigd en de schorsing was niet dringend noodzakelijk.

Datum: 21 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109349

Beroep tegen onthouding promotie kennelijk ongegrond, omdat de aanspraak waarop de werknemer recht stelt te hebben is gebaseerd op een cao-bepaling die al vervallen was op het moment dat de werknemer in dienst trad van de werkgever.

Datum: 21 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109348

Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Geschiktheid leerling voor onderwijsniveau, zonder dat sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte, valt buiten kaders passend onderwijs en buiten het toetsingsbereik van de Commissie.

Datum: 18 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109344

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven mits een nader onderzoek speciaal onderwijs onderschrijft.

Datum: 16 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109391

Klacht over melding bij Veilig Thuis ongegrond. De school kon in redelijkheid een melding doen bij Veilig Thuis en de procedure is zorgvuldig verlopen.

Datum: 16 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109241

Klacht over begeleiding kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 11 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109273

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. Ook bij verblijf in een residentiële instelling moet de school een ontwikkelingsperspectief vaststellen overeenkomstig de onderwijswetgeving.

Datum: 10 september 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109322

De indeling in de functie van medewerker gebouwbeheer en logistiek, niveau 2, is juist.

Datum: 9 september 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 109187

Student klaagt terecht over kwaliteit geboden onderwijs, afkeuring examenproeve en communicatie.

Datum: 9 september 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109124

Klacht over bejegening en discriminatie. De ouder heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 9 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109155