Uitspraken

Resultaten

10 van 3936 resultaten weergegeven

Werkgever past de cao mbo niet goed toe door de werknemer op te dragen om elke dag van 9.00 tot 17.00 uur op de werkplek aanwezig te zijn, terwijl een werktijdenregeling ontbreekt.

Datum: 27 juli 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109115

Klacht over weigering kopie van leerlingdossier ongegrond. De moeder heeft geen ouderlijk gezag en daardoor geen recht op inzage in het leerlingdossier.

Datum: 27 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109174

Klacht over schorsing gegrond. De school heeft de leerling feitelijk de toegang tot de school ontzegd, hetgeen neerkomt op een schorsing. Daarbij moeten de wettelijke waarborgen in acht worden genomen.

Datum: 27 juli 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109073

Verzoek over ontwikkelingsperspectief ongegrond, omdat de school over de bijstelling van dat plan overeenstemming had bereikt met de moeder van de leerling.

Datum: 24 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109299

Geschil over toelating leerling. Verzoek gegrond. De Commissie van Onderzoek (CvO) van de instelling heeft onvoldoende onderzocht of de leerling op basis van zijn ondersteuningsbehoefte in aanmerking komt voor cluster 2 onderwijs.

Datum: 24 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109268

De gezamenlijke vergadering heeft redelijkerwijs niet haar instemming aan het voorgenomen besluit tot vaststelling van de hoofdlijnen van de begroting 2020 kunnen onthouden.

Datum: 24 juli 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO
Publicatienummer: 109171

Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal basisonderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 21 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109290

Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 21 juli 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109287

Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 21 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109319

Adviesgeschil over benoeming bestuurder. Verzoek van de MR niet-ontvankelijk omdat het bevoegd gezag het besluit tot benoeming heeft ingetrokken. Diverse nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk.

Datum: 16 juli 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109347