Uitspraken

Resultaten

10 van 3928 resultaten weergegeven

Geschil over toelating tot cluster 2-onderwijs. Verzoek gegrond. De Commissie van Onderzoek had meer moeten doen om duidelijkheid te krijgen over de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 9 juni 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109182

Bezwaar tegen de functie Leraar L11 niet ontvankelijk. Er is geen sprake van een functiewaarderingsbeslissing, maar van een afwijzing voor een vacature Leraar L12.

Datum: 9 juni 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109197

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat het niet tijdig is ingediend.

Datum: 2 juni 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109188

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan niet in stand blijven, omdat deskundigenverklaringen niet voldoen, goede motivering ontbreekt en onduidelijk is of leerling op vso is aangewezen.

Datum: 28 mei 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109226

Verzet ongegrond. De Commissie volgt het oordeel van de voorzitter dat het verzoek tot herziening van een uitspraak ongegrond is.

Datum: 18 mei 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109049

Beroep tegen drie schorsingen werknemer deels (on)gegrond. Twee schorsingen zijn op formele gronden onjuist; een schorsing houdt stand.

Datum: 18 mei 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109096/109149

Verzoek over voorgenomen verwijdering niet-ontvankelijk. Er is onvoldoende belang bij inhoudelijke beoordeling van het geschil omdat de leerling niet is verwijderd en volgend schooljaar start op het mbo.

Datum: 13 mei 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109220

Beroep tegen vermeende schorsing als ordemaatregel niet-ontvankelijk omdat geen sprake is van een schorsing.

Datum: 6 mei 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109101

Beroepen tegen schorsing als disciplinaire maatregel en verlenging daarvan gegrond omdat de werkgever de verweerprocedure niet heeft gevolgd.

Datum: 4 mei 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109089/109097

Instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden. Afwijzing van de verzoeken van de personeelsgeleding van de GMR.

Datum: 24 april 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109086