Uitspraken

Resultaten

10 van 3928 resultaten weergegeven

Verzoek om opheffing van het besluit tot schorsing als voorlopige voorziening afgewezen: er lijkt geen sprake te zijn van schorsing waartegen beroep bij de Commissie openstaat.

Datum: 2 maart 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109150

Nalevingsverzoeken van de (oudergeleding van de) MR over organisatie van de medezeggenschap en verkiezingen niet-ontvankelijk vanwege gebrek aan belang. Nalevingsverzoek over vergoeding kosten rechtsbijstand afgewezen.

Datum: 20 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108965

Beroep tegen berisping ongegrond. Het op eigen initiatief en zonder overleg afwijken van het programma van Toetsing en Afsluiting kan de belangen van de leerlingen en de school schaden.

Datum: 20 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108987

Geschil over toepassing cao mbo. De werkgever past de cao mbo niet goed toe door te stellen dat de werknemer geen recht heeft op de tegemoetkoming in verhuiskosten.

Datum: 20 februari 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109029

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 19 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109139

Klachten over informatieverstrekking aan gescheiden ouder ongegrond. Niet gebleken is dat de directeur partijdige informatie heeft verstrekt.

Datum: 18 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108995

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De tlv-sbo kan in stand blijven. Binnen het reguliere onderwijs komt de leerling niet voldoende tot ontwikkeling.

Datum: 18 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109082

Nalevingsverzoek van de oudergeleding van de MR over vergoeden kosten rechtsbijstand gedeeltelijk toegewezen.

Datum: 17 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108846

Geschil over weigering toelating. Het verzoek is ongegrond. De leerling is als externe instromer terecht niet geplaatst op 4 havo.

Datum: 13 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109057

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond. Het verwijderingsbesluit is een ordemaatregel, omdat de leerling op de school terug mag keren.

Datum: 7 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109064