Uitspraken

Resultaten

10 van 3731 resultaten weergegeven

Klacht over onderwijskundige begeleiding, communicatie en klachtbehandeling. Als alle benodigde ondersteuning voor een leerling met leerproblemen onder de basisondersteuning valt, moet de school in overleg met de ouders een handelingsplan opstellen.

Datum: 10 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108573

Geschil over verwijdering. Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van verwijdering of van een voornemen daartoe.

Datum: 9 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108616

Klacht over einde aanbod vmbo-t gegrond. School had ouders beter moeten begeleiden in het vinden van een andere school.

Datum: 9 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108575

Geschil over verwijdering leerling met syndroom van Down. Het VRPH-verdrag en de gelijkebehandelingswetgeving doen er niet aan af dat grenzen van begeleiding bereikt kunnen zijn en de verwijderingsbeslissing redelijk is.

Datum: 8 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108603

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond, omdat er onvoldoende grond voor de schorsing was.

Datum: 8 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108550

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring so. Als het samenwerkingsverband de tekortkomingen herstelt, kan het besluit gelet op de ondersteuningsbehoefte van de leerling gehandhaafd blijven.

Datum: 2 april 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108581

Geschil over verwijdering leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Pas als planmatig onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling, kan verwijdering plaatsvinden. De school moet daarin de regie nemen.

Datum: 2 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108597

Klacht over informatieverstrekking ongegrond: een school mag zonder toestemming van ouders informatie verstrekken aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Datum: 1 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108520

Klacht over weigering om leerling vanwege geloofsovertuiging vrij te stellen van kanjertraining is ongegrond.

Datum: 1 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108397

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs cluster 4 is ongegrond. Het samenwerkingsverband moet zijn advisering over het type onderwijs binnen cluster 4 deugdelijk motiveren in zijn besluit op het bezwaar.

Datum: 28 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108605