Datum uitspraak: 26-04-1999
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Verschillende groeperingen in de schoolgemeenschap komen in een gespannen verhouding tot elkaar te staan. Zo heeft de oudergeleding van de medezeggenschapsraad een brief aan de directeur gestuurd, met afschriften aan het bevoegd gezag, de administratie van de school, alle teamleden, de ouderraad en de GMR, waarin werd meegedeeld dat een aantal ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vraagtekens plaatsen bij het functioneren van de directeur. Vervolgens heeft vier dagen later de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad schriftelijk laten weten dat zij allen hun lidmaatschap van de medezeggenschapsraad direct neerlegden.