Datum uitspraak: 10-06-2008
Nummer uitspraak: 103705
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De richtlijnen ex art. 9.5 WHW zijn genomen in het kader van invoering en implementatie van een nieuw administratief studenteninformatiesysteem en houden in:
1. de laatste tentamenuitslag is geldig; 2. er worden 12 universiteitsbrede examendata (één per maand) aangewezen; 3. er geldt één uniforme voldoende grens, namelijk 5,5 met één cijfer achter de komma. CSR heeft negatief advies uitgebracht omdat hij vindt dat het instemmingsrecht van de FSR-en op de OER-en, wordt ondermijnd.
De Commissie overweegt dat CvB terughoudendheid dient te betrachten omdat richtlijnen kunnen treden in de eigen verantwoordelijkheid van de faculteit waar het de inhoud en vormgeving van het onderwijs betreft. Richtlijnen zullen vooral randvoorwaarden betreffen die de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en de studeerbaarheid bevorderen. De Commissie oordeelt dat de drie besluiten niet de grens van de organisatie en coördinatie van het onderwijs en de examens overschrijden en dat het CvB deze besluiten als richtlijnen kon vaststellen. De besluiten zijn voldoende gemotiveerd en het CvB heeft bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de bestreden besluiten kunnen komen.
In het interpretatiegeschil overweegt de Commissie dat wettelijk uitgangspunt is dat een CvB richtlijnen kan vaststellen die de organisatie en coördinatie van de bevoegdheid tot vaststelling van een OER betreffen. Achtergrond daarvan is de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek en de studeerbaarheid van het onderwijs. Uit het systeem van de wet vloeit voort dat een richtlijn die aan de vereisten voldoet en niet op ongeoorloofde wijze treedt in de bevoegdheid van decanen om de OER vast te stellen, één op één door de decaan moet worden overgenomen in de OER. De controle daarop vindt plaats door het CvB via de mogelijkheid tot schorsing en vernietiging van een besluit van de decaan. Dit systeem brengt mee dat de medezeggenschap op facultair niveau beperkt is tot de wijze van omzetting van een richtlijn in de OER.