Datum uitspraak: 13-12-2016
Nummer uitspraak: 107447
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ouder is het niet eens met het door de so-school opgestelde ontwikkelingsperspectief voor haar dochter. De school heeft de opmerkingen van de moeder in een apart document verwerkt en aan de ouders toegestuurd. De school heeft dit document als bijlage bij het ontwikkelingsperspectief gevoegd. Voor de school is daarna het ontwikkelingsperspectief vastgesteld.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. De Commissie adviseert het schoolbestuur om de ouders uit te nodigen voor een gesprek om het ontwikkelingsperspectief en de bijlage te bespreken en deze stap in het proces van totstandkoming van het ontwikkelingsperspectief duidelijk te markeren en duidelijk te maken wanneer tot vaststelling van het opp wordt overgegaan.

Toelichting
In het op overeenstemming gerichte overleg heeft de ouder bezwaren geuit tegen het ontwikkelingsperspectief dat voor haar dochter was opgesteld. De opmerkingen van de ouder heeft de school verwerkt in een bijlage en aan de ouders gestuurd. De school heeft aan de ouders onvoldoende duidelijk gemaakt dat de bijlage deel uitmaakt van het ontwikkelingsperspectief. De school had de ouders moeten uitnodigen voor een vervolggesprek voor het geval die zich, ondanks de bijlage, niet in het ontwikkelingsperspectief zouden kunnen vinden. Daarna zou de school, ook wanneer geen overeenstemming zou worden bereikt, over kunnen gaan tot vaststelling van het ontwikkelingsperspectief. Deze stappen had de school duidelijk moeten markeren. Daarom is het verzoek gegrond.
Inhoudelijk voldoet het ontwikkelingsperspectief aan de wettelijke eisen. De school heeft uitgebreid onderbouwd waarom de verschillende onderwijsdoelen zijn opgenomen en deze doelen zijn niet onredelijk. Ook is de verwachte uitstroombestemming voldoende onderbouwd.