Datum uitspraak: 25-04-2007
Nummer uitspraak: 103353
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkgever heeft aan het plichtsverzuim ten grondslag gelegd dat de werknemer op kosten van de werkgever ontwikkeld studiemateriaal uit eigen beweging en zonder opdracht van een daartoe bevoegd iemand ter beschikking heeft gesteld aan andere ROC's. Werknemer zat in een projectgroep met mandaat om takenboeken te ontwikkelen en samen te stellen ten behoeve van de 5 ROC's met een soortgelijke opleiding. De Commissie oordeelt dat de werkgever de werknemer hiervoor geen kaders dan wel andere restricties heeft aangereikt, zoals bescherming van het eigen les/studiemateriaal. Voorts staat in de financieringsaanvraag voor de projectgroep omschreven dat 1 van de doelstellingen is "de landelijke samenwerking van 5  ...scholen te benadrukken door uitwisseling en kennisdeling". Werknemer kon door het inbrengen van een door een stagiaire van de werkgever vervaardigde reader in de projectgroep gerechtvaardigd menen te handelen in het belang van het ROC en van de deelnemers. Geen sprake van schending van auteursrecht nu de reader min of meer een samenvatting is van een reeds uitgegeven boek. Geen verwijtbaar dan wel onrechtmatig gedrag van de werknemer. Geen plichtsverzuim.
Beroep gegrond.