Datum uitspraak: 02-07-2012
Nummer uitspraak: 105285
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft in het kader van de salarismix gesolliciteerd op twee functies. Zij is hiervoor niet in aanmerking gekomen en dient beroep in tegen de beslissing van de werkgever om haar niet te promoveren van een LB functie naar een LD functie en evenmin van een LB functie naar een LC functie. Onder promotie in de zin van artikel 4.1.5 WEB dient te worden verstaan de overgang naar een (docenten)functie met een hogere maximumschaal, zodat het beroep in die zin ontvankelijk is. Vanwege termijnoverschrijding echter is het beroep niet-ontvankelijk, maar ten overvloede voegt de Commissie een aantal overwegingen aan haar oordeel toe. De werkgever heeft ter uitvoering van het tussen de Minister van OCW en de sociale partners gesloten Convenant LeerKracht van Nederland op 29 juni 2011 een Implementatieplan Salarismix opgesteld. In de opstelling en invulling van dit Implementatieplan komt de werkgever een grote mate van beleidsvrijheid toe. Dit beleid kan door de Commissie vanwege deze beleidsvrijheid slechts marginaal worden getoetst. Het is niet aan de Commissie dit beleid inhoudelijk te toetsen. De beslissingen die zijn gebaseerd op en dienen ter uitvoering van het Implementatieplan liggen wel aan de Commissie ter beoordeling voor. Dit houdt in dit geval in dat de Commissie toetst of de in het plan beschreven procedure zorgvuldig en correct is gevolgd en of de werkgever in dat licht bezien in redelijkheid, gelet op de betrokken belangen, tot zijn beslissing heeft kunnen komen. Het Implementatieplan kan voor de werkgever tot uitgangspunt voor uitvoering van de salarismix dienen. Voorts heeft de werkgever in redelijkheid kunnen komen tot zijn beslissing de werknemer niet te benoemen in een LC of een LD functie. Het beroep is niet-ontvankelijk.

Trefwoorden: