Datum uitspraak: 23-06-2014
Nummer uitspraak: 106179
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is formeel werkzaam als afdelingsmanager en heeft de werkgever verzocht hem te plaatsen in de (hogere) functie van unitdirecteur. De werkgever heeft dit verzoek afgewezen. In de marginale toetsing van de beslissing wordt beoordeeld of de werkgever in procedureel opzicht zorgvuldig heeft gehandeld en of de werkgever in dat licht bezien in redelijkheid, gelet op de betrokken belangen, tot zijn beslissing heeft kunnen komen. Vaststaat dat de wijziging van de organisatiestructuur destijds niet gepaard is gegaan met een aanpassing van het formele functiebouwwerk. Voorts heeft de werkgever, ondanks herhaalde toezeggingen, de door de werknemer vervulde functie tot op heden niet aan een herwaardering onderworpen. Wel heeft de werkgever de werknemer ter overbrugging gedurende enige tijd een toelage toegekend. Deze toelage is echter stopgezet zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardiging wordt gegeven. De werkgever heeft in procedureel opzicht ernstig onzorgvuldig jegens de werknemer gehandeld en zijn belangen geschaad. Beroep gegrond. 

Trefwoorden: