Datum uitspraak: 26-04-2019
Nummer uitspraak: 108604
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever deelt de werknemer schriftelijk mee dat hij, na een periode van arbeidsongeschiktheid, niet kan terugkeren in zijn eigen werkzaamheden vanwege een verstoorde arbeidsrelatie tussen hem en het team en de leidinggevende. De werknemer stelt beroep in tegen de brief en voert aan dat sprake is van een disciplinaire overplaatsing. Volgens de werkgever gaat het om een overplaatsing als ordemaatregel, bedoeld om de rust en orde te herstellen in de werksituatie in het team. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Tegen een overplaatsing als disciplinaire maatregel staat beroep open bij de Commissie; tegen een overplaatsing als ordemaatregel niet. Voor de beoordeling of de brief een disciplinair karakter heeft, is een aantal factoren van belang, zoals de terminologie in de brief, de constatering dat sprake is van plichtsverzuim, de context en eventuele andere aangekondigde maatregelen.
De brief spreekt niet over plichtsverzuim en onverantwoordelijk gedrag. De werkgever lijkt beoogd te hebben om een ordemaatregel op te leggen om de rust en orde binnen het team te herstellen nadat eerdere pogingen daartoe niet van de grond zijn gekomen. Bij gebreke van een voor beroep vatbare beslissing is het beroep niet-ontvankelijk.
De Commissie merkt daarbij op dat dit onverlet laat dat de werkgever de werknemer een passende werkplek en werkzaamheden moet aanbieden.