Datum uitspraak: 14-01-2014
Nummer uitspraak: 105904
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de werkgever om werknemer in het kader van de invoering van de salarismix niet in aanmerking te laten komen voor benoeming in een LC functie. Getoetst wordt of de procedure in de door de werkgever opgestelde uitvoeringsnotitie 'Versterking van de salarismix' zorgvuldig en correct is gevolgd en of de werkgever in dat licht bezien in redelijkheid, gelet op de betrokken belangen, tot zijn beslissing heeft kunnen komen. Hoewel de samenstelling van de selectiecommissie afweek van hetgeen hierover was opgenomen in de uitvoeringsnotitie, kan dit niet leiden tot de vaststelling dat de procedure onzorgvuldig was. De werknemer was immers voorafgaand aan het sollicitatiegesprek op de hoogte van de gewijzigde samenstelling, hij had hiertegen geen bezwaar en de samenstelling was voor iedere sollicitant gelijk. Tijdens het sollicitatiegesprek is de werknemer beoordeeld op de benodigde competenties van een LC docent, die bij de werknemer bekend waren of bekend konden worden verondersteld. De afwijzing voor de functie is de werknemer in een gesprek toegelicht, waarbij met name is aangegeven dat hij onvoldoende ontwikkeling heeft laten zien. Deze conclusie is naar het oordeel van de Commissie niet onredelijk. De door de werkgever gevolgde procedure komt overeen met hetgeen in de uitvoeringsnotitie is opgenomen en komt de Commissie niet onredelijk of onzorgvuldig voor. Beroep ongegrond.

Trefwoorden: