Datum uitspraak: 12-11-2012
Nummer uitspraak: 105209
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Getoetst wordt of de procedure in het door de werkgever opgestelde implementatieplan salarismix zorgvuldig en correct is gevolgd en of de werkgever in dat licht bezien in redelijkheid, gelet op de betrokken belangen, tot zijn beslissing heeft kunnen komen. Nadat de werkgever had besloten tot afwijzing van de promotie van de werkneemster, heeft in eerste instantie geen toelichtend gesprek plaats gevonden. Voorts wordt aangegeven dat zij zich niet op het vereiste niveau zou bevinden, zonder dat duidelijk is hoe de werkgever tot deze conclusie is gekomen. De werkgever heeft niet kunnen volstaan met een ontoereikende motivering. Niet alleen kan de werkneemster hieruit niet opmaken wat de werkgever exact op haar competenties heeft aan te merken, maar bovendien wordt haar hiermee de kans onthouden om zich te verbeteren. Het ontbreken van een voldoende motivering is bovendien ernstig omdat de werkgever nog op 24 juni 2011 een extra periodiek aan de werkneemster heeft toegekend wegens goed functioneren. De werkgever heeft onvoldoende invulling gegeven aan het implementatieplan salarismix. Het beroep is gegrond.

Trefwoorden: