Datum uitspraak: 10-03-2006
Nummer uitspraak: 103118
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer heeft een laptop van de school mee naar huis genomen, naar eigen zeggen tijdelijk omdat haar eigen computer kapot was en met toestemming van de hoofdconciërge en een collega. Op de vraag van haar leidinggevende of zij een laptop van school thuis had, heeft werknemer in eerste instantie ontkend. Werkgever geeft ontslag op staande voet vanwege diefstal c.q. verduistering en het doen van ongeloofwaardige uitlatingen.
De Commissie constateert dat de  werknemer zonder toestemming of medeweten van haar leidinggevende de laptop heeft meegenomen. Behalve de bewering van de werknemer blijkt nergens uit dat zij voornemens was de laptop weer terug te brengen. Werknemer wist dat de hoofdconciërge niet bevoegd was over de laptops te beschikken. Werknemer heeft ook in de drie dagen tussen het meenemen en de constatering van vermissing van de laptops haar leidinggevende niet geïnformeerd. Werkgever heeft daarom mogen aannemen dat werknemer zich de laptop heeft willen toe-eigenen, hetgeen de werkgever heeft kunnen aanmerken als een dringende reden voor ontslag. Eis van werkgever dat de functie meebrengt dat werknemer volledig te vertrouwen moet zijn, is gerechtvaardigd.
Beroep ongegrond.