Datum uitspraak: 03-12-2014
Nummer uitspraak: 106350
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het dienstverband met de werknemer is primair opgezegd wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid voor de uitgeoefende functie en subsidiair wegens gewichtige redenen, bestaande uit een verstoorde arbeidsrelatie. Hoewel de overgelegde verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken verbeterpunten laten zien, geven ze zeker geen ongunstig beeld van het functioneren van de werknemer. Ook voor het overige geeft het overgelegde dossier er geenszins blijk van dat de werknemer niet (meer) geschikt zou zijn voor haar functie. Evenmin is van een verbetertraject gebleken. De werkgever heeft aldus niet aannemelijk gemaakt dat de werknemer disfunctioneert. De stelling dat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie dient, onder meer ter voorkoming van willekeur, onderbouwd en geobjectiveerd te worden. Een dergelijke concrete onderbouwing met schriftelijke stukken ontbreekt in dit geval. Aldus heeft de werkgever niet aannemelijk gemaakt dat objectief beschouwd sprake is van een zodanige verstoorde arbeidsrelatie dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever gevergd kan worden. Beroep gegrond.