Datum uitspraak: 15-04-2020
Nummer uitspraak: 109065
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school waar de werknemer als Instructeur C werkzaam is, kampt al enkele jaren met dalende leerlingenaantallen en moet bezuinigen.
De werkgever heeft daartoe een Overplaatsingsplan opgesteld waarin de criteria staan om te bepalen of een werknemer gedwongen overgeplaatst moet worden. In de functiegroep Instructeur C moet een reductie van 0,7 fte plaatsvinden. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De werknemer is boventallig verklaard en in de herplaatsingspool van de werkgever geplaatst. Tegen de boventalligverklaring als zodanig staat geen beroep open bij de Commissie. Wel tegen de overplaatsing wegens formatieve frictie. Afspiegeling per leeftijdscohort levert twee cohorten op waarbinnen de reductie moet plaatsvinden. Anciënniteit is in deze twee cohorten dan bepalend. De werknemer is van de werknemers in deze cohorten degene met het kortste dienstverband. Daarom is zij als overplaatsingskandidaat aangewezen. De werknemer heeft nog aangevoerd dat een van de andere werknemers in deze functiegroep niet tot deze functiegroep behoort omdat hij feitelijk andere werkzaamheden verricht. Daarvan is de Commissie niet gebleken. Ook de stelling dat de werknemer de enige vrouwelijke werknemer met een EHBO-diploma is, leidt niet tot een andere conclusie.