Datum uitspraak: 27-04-2012
Nummer uitspraak: 105251
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is een docent tegen wie enkele deelnemers klachten hebben ingediend. Na verloop van tijd heeft de werkgever de werknemer geschorst in het belang van de instelling voor de duur van maximaal vier weken. De werkgever heeft een onderzoek aangekondigd. Enkele weken later heeft de werkgever besloten de schorsing met maximaal vier weken te verlengen.
De werkgever heeft in strijd met artikel H-39 van de CAO de werknemer vooraf niet geïnformeerd over zijn voornemen hem bij wijze van ordemaatregel te schorsen. Evenmin heeft de werkgever de werknemer de mogelijkheid geboden zijn opvatting te geven over de voorgenomen beslissing tot verlenging van de schorsing. Door de werknemer niet in de gelegenheid te stellen de belangen die aan zijn kant spelen naar voren te brengen, heeft de werkgever deze belangen niet kunnen betrekken bij de afweging van belangen die vooraf dient te gaan aan het nemen van een beslissing over de schorsing en de verlenging daarvan. De werknemer is geschaad in zijn door de CAO BVE beschermde belang om voorafgaande aan het opleggen of verlengen van een schorsing zijn opvattingen kenbaar te kunnen maken.
Beroep gegrond.