Datum uitspraak: 12-06-2014
Nummer uitspraak: 106138
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer liep in een verbetertraject en na nieuwe uitingen van onvrede heeft de werkgever de werknemer geschorst. Het is begrijpelijk dat de werkgever verdergaand ingrijpen noodzakelijk achtte na nieuwe signalen van verontruste ouders. Schorsing als ordemaatregel was, hoewel ingrijpend, een daarbij passende maatregel, om duidelijk te maken dat de werknemer niet langer de verantwoordelijkheid voor de groep droeg, om ruimte te creëren voor inventarisatie van de problemen en om een aanpak daarvan te ontwikkelen. Gelet op het ingrijpende en in potentie diffamerende karakter van de maatregel, is het van belang dat de werkgever de daarvoor in de cao po beschreven procedurele voorschriften nauwgezet naleeft. Het was niet verzekerd dat de werkgever de werknemer voldoende in de gelegenheid heeft gesteld haar visie op een mogelijke schorsing kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Dat de werknemer wel in de gelegenheid is gesteld om binnen drie weken haar zienswijze te geven, zoals voorgeschreven in de cao po, doet daar niet aan af. Beroep gegrond.