Datum uitspraak: 28-06-2012
Nummer uitspraak: 105372 / 105373
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Aan het einde van het schooljaar is een aantal klachten van leerlingen en collega's over grensoverschrijdend gedrag van werknemer gekomen. Eerst in december van dat jaar is de werknemer formeel door de opleidingsmanager in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op de klachten te geven. Nu de werkgever het dienstverband daadwerkelijk heeft opgezegd, heeft hij de werknemer in redelijkheid kunnen schorsen voor de duur van de procedure tot beëindiging van het dienstverband. Wat betreft het ontslag is de inhoud van het overgelegde dossier niet van dien aard dat daaruit geconcludeerd kan worden dat de werknemer onverbeterlijk gedrag vertoont en dat hij niet bereid is om mee te werken aan een verbetertraject. De werkgever heeft zich onvoldoende ingespannen om tot een verbetering van het gedrag van werknemer te komen. Dat de werknemer bepaalde essentiële eigenschappen zou ontberen die nodig zijn voor het functioneren als docent in het MBO, is evenmin voldoende onderbouwd. Aan de subsidiaire ontslaggrond komt onvoldoende zelfstandige betekenis toe zodat het ontslag evenmin door deze reden gedragen wordt. Bovendien is niet gebleken dat de verhoudingen tussen partijen zodanig geschaad zijn dat de werknemer niet binnen het ROC werkzaam kan blijven. Beroep tegen schorsing ongegrond, tegen ontslag gegrond.