Datum uitspraak: 29-11-2016
Nummer uitspraak: 107423
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft het beleid (en heeft dat ook zo aan ouders en leerlingen gecommuniceerd) dat de examenjaren in de havo als eenheid worden gezien en dat een leerling daarom in beginsel niet blijft zitten in 4 havo. De docentenvergadering besluit een leerling niet te bevorderen naar 5 havo. Ouders van de leerling zijn het hier niet mee eens.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond. Er is sprake van ernstige procedurele gebreken in de besluitvorming.

Toelichting
Het beginsel van een ongehinderde doorstroom naar 5 havo vraagt om een actieve begeleiding van leerlingen. Zeker van die leerlingen die op grond van de oude, reguliere bevorderingsnormen twijfelgevallen zouden zijn. Om een goede invulling aan het uitgangspunt te kunnen geven dat een leerling in beginsel niet blijft zitten, zal bij de enkele leerling die toch dreigt uit te vallen tijdig actie moeten worden ondernomen en moet met ouders en leerling overlegd worden of hij met hulp of een ander programma (bijvoorbeeld bijles, wijziging van profiel, extra taken) toch naar havo 5 kan doorstromen. Een beslissing dat een leerling ondanks het aanvullend beleid toch blijft zitten, kan dan niet als verrassing komen.
De school heeft zich niet actief opgesteld om in het geval van deze leerling vorm te geven aan het aanvullend beleid. De mentor en de decaan hadden aangegeven dat de leerling zich geen zorgen hoefde te maken en over zou gaan. Niet eerder dan tijdens de docentenvergadering is gesproken over de stand van zaken rond de leerling. Daarbij is enkel gekeken naar zijn cijfers en inzet. De school heeft geen alternatieven bekeken. Niet eerder dan bij de bevorderingsbeslissing is geadviseerd een ander profiel te kiezen.
De genomen beslissing wordt daarmee niet gedragen door het beleid zoals dat is geformuleerd en gecommuniceerd door de school.