Datum uitspraak: 02-11-2020
Nummer uitspraak: 109464
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling volgt onderwijs op een reguliere bassischool. Zij heeft een ontwikkelingsachterstand en komt moeilijk tot leren. Het samenwerkingsverband (swv) kent een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs toe. 

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert bij de heroverweging van het bestreden besluit de tlv-sbo in stand te laten. 

Toelichting
Het bezwaarschrift is niet binnen de wettelijke termijn van 6 weken na afgifte van het tlv-besluit ingediend. Zowel in de tlv als in de begeleidende brief ontbreekt een bezwaarclausule. De status van heroverweging door de toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC) is in het kader van de Awb niet duidelijk. De verwarring die door deze handelswijze is ontstaan, kan de moeder niet worden aangerekend. Er is sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding, waardoor de Commissie alsnog het bezwaarschrift inhoudelijk kan behandelen.
Binnen het reguliere onderwijs komt de leerling onvoldoende tot ontwikkeling. Gelet op de ondersteuningsbehoefte en de beschikbare gegevens is het sbo op dit moment passend voor de leerling.