Datum uitspraak: 29-10-2020
Nummer uitspraak: 109447
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling heeft complexe gedrags- en werkhoudingsproblemen. De door de school ingezette interventies hebben gering effect gehad. Daar komt bij dat de leerling extra ondersteuning belemmerend vindt en negatief gedrag in de groep vertoont. Het samenwerkingsverband kent daarom een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (tlv-so) toe. De ouders van de leerling maken daartegen bezwaar.

Advies van de Commissie
Het tlv-besluit kan in stand blijven.

Toelichting
De leerling heeft specifieke ondersteuningsbehoeften op meerdere gebieden. De leerling komt, ondanks geboden ondersteuning, onvoldoende tot leren en ontwikkeling. Het samenwerkingsverband heeft dit zelf onderzocht en daarbij verder gekeken dan het standpunt van de school. Een plaatsing op het so is het meest passend.