Datum uitspraak: 21-07-2020
Nummer uitspraak: 109319
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling volgt regulier basisonderwijs. Door zijn gedrag kan hij daar niet blijven. Het samenwerkingsverband kent een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (tlv-so) toe. De moeder van de leerling maakt daartegen bezwaar. Zij stelt dat de leerling thuishoort in het regulier onderwijs.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert bij de heroverweging van het bestreden besluit het tlv-besluit onveranderd in stand te laten.

Toelichting
De ondersteuningsbehoefte van de leerling is voldoende in beeld gebracht. De school heeft de leerling ook met arrangementen vanuit het samenwerkingsverband begeleiding geboden. Vanwege zijn gedragsproblematiek is de leerling  niet aangewezen op het sbo maar op het so. Op het so zijn er kleinere groepen en is expertise beschikbaar voor zijn ondersteuningsbehoefte.