Datum uitspraak: 07-12-2010
Nummer uitspraak: 104657
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

De werkgever heeft bezwaarde het voornemen tot ontslag medegedeeld en hem geschorst voor de duur van de procedure tot beëindiging van de aanstelling. Een voornemen tot ontslag is op zichzelf niet voldoende om over te gaan tot schorsing. Er moet sprake zijn van een situatie die het noodzakelijk maakt dat de werknemer per direct moet ophouden met werken. Daarvan is niet gebleken. Voor ontslag wegens ongeschiktheid moet sprake zijn van zodanig disfunctioneren dat voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet gevergd kan worden. Dit moet blijken uit verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere schriftelijke stukken. Voorts dient de werkgever de werknemer in voldoende mate te ondersteunen om zijn functioneren te verbeteren. Niet is gebleken dat er een functionerings- en beoordelingstraject is gevolgd of anderszins is aangegeven wat de werkgever verwacht van bezwaarde. Als een werkgever  vermoedt dat er mogelijk medische factoren van invloed zijn op het disfunctioneren, dient hij de werknemer naar de bedrijfsarts te sturen. Dit signaal is niet afgegeven en derhalve is niet uitgesloten dat het disfunctioneren veroorzaakt werd door een fysieke of psychische aandoening. Het enkele feit dat het vertrouwen er niet meer zou zijn is onvoldoende om op grond daarvan het dienstverband wegens gewichtige redenen te beëindigen. De bezwaren zijn gegrond en het verzoek tot procesveroordeling wordt toegewezen.