Datum uitspraak: 23-09-2010
Nummer uitspraak: 104607
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Bezwaarde wordt ervan verdacht ongeoorloofd een aantal goederen uit de kantine te hebben meegenomen, alsmede een portemonnee te hebben ontvreemd. De bewaarde functioneert bovendien naar het oordeel van het bevoegd gezag niet voldoende. In het belang van het onderzoek naar diefstal besluit het bevoegd gezag bezwaarde de toegang tot het gebouw te ontzeggen, hem te schorsen voor de duur van het onderzoek, en een ontslag (primair op grond van plichtsverzuim, subsidiair op grond van ongeschiktheid).
Ter voorkoming van onrust is het gerechtvaardigd geweest om bezwaarde de toegang tot het gebouw te ontzeggen. Het besluit zelf is echter onvoldoende gemotiveerd, maar kan gehandhaafd blijven na toevoeging van een deugdelijke motivering.
Het schorsingsbesluit kan eveneens van kracht blijven daar bezwaarde op de hoogte was gebracht van het voornemen hem te ontslaan op grond van plichtsverzuim dan wel wegens ongeschiktheid en de schorsing minder dan zes maanden heeft geduurd. Voor ontslag op grond van plichtverzuim ontbreekt feitelijke grondslag. Het ontslag op grond van ongeschiktheid voor de functie is niet voldoende onderbouwd. Het lag bovendien op de weg van het bevoegd gezag de bezwaarde actiever te ondersteunen teneinde zijn functioneren te verbeteren.
Bezwaar tegen het besluit tot het ontzeggen van de toegang tot het pand, en het bezwaar tegen het schorsingsbesluit ongegrond. Bezwaar tegen het ontslagbesluit gegrond.