Datum uitspraak: 18-11-2020
Nummer uitspraak: 109469
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling heeft gedrags- en werkhoudingsproblemen. De door de school ingezette interventies hebben gering effect. Daar komt bij dat de leerling extra ondersteuning belemmerend vindt en daardoor nog minder tot leren komt. Het samenwerkingsverband kent daarom een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (tlv-so) toe. 

Advies van de Commissie
Het tlv-besluit kan in stand blijven.

Toelichting
De leerling heeft specifieke ondersteuningsbehoeften op meerdere gebieden. Hij heeft hulp nodig om tot een taakaanpak te komen. De leerling komt, ondanks geboden ondersteuning, onvoldoende tot leren en staat daardoor stil in zijn ontwikkeling. Er is sprake van onderwijsproblematiek. Voor het bieden van passend onderwijs aan een leerling hoeft er geen diagnose te zijn of te worden afgewacht. Een tlv-so mag op basis van het dossier, deskundigenadviezen en verklaringen van betrokkenen worden afgegeven. Een plaatsing op het so is het meest passend.