Datum uitspraak: 25-11-2019
Nummer uitspraak: 108945
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Sinds de start op de basisschool ontvangt de inmiddels 8-jarige leerling extra ondersteuning, waaronder een-op-een begeleiding. De school vraagt voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) bij het samenwerkingsverband aan. Het samenwerkingsverband kent een tlv voor het speciaal onderwijs toe. De ouders maken bezwaar tegen dit besluit. Volgens de ouders zijn alle mogelijkheden binnen het regulier onderwijs nog niet benut. Zij vinden de toelaatbaarheidsverklaring onredelijk, omdat onderzoek door een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie niet is afgewacht.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert bij de heroverweging van het besluit het academisch onderzoek te betrekken.

Toelichting
Uit de twee deskundigenverklaringen moet blijken of de leerling gezien zijn ondersteuningsbehoefte naar het speciaal (basis)onderwijs moet gaan. Voor het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte is geen medische of psychische diagnose verplicht. Daarom kan het samenwerkingsverband het besluit over de tlv nemen, voordat de uitslag van het extern onderzoek bekend is. Maar in dit geval was het redelijk geweest om voor het nemen van het tlv-besluit te wachten op de rapportage. Dit vanwege de lange voorgeschiedenis, de complexiteit en omdat de rapportage op korte termijn zou volgen.