Datum uitspraak: 02-12-2019
Nummer uitspraak: 108939
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling volgt speciaal basisonderwijs (sbo). Het samenwerkingsverband kent voor hem een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so) toe. Ouders kunnen zich niet vinden in dat besluit.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het besluit in te trekken en een nieuw besluit te nemen op grond van twee deskundigenverklaringen, met inachtneming van de richtlijnen, die per 1 augustus 2019 voor het samenwerkingsverband gelden.

Toelichting
De brief waarin het samenwerkingsverband over de afgifte van de tlv informeert, is formeel geen besluit zoals de wetgever heeft bedoeld. De brief heeft meer het karakter van een mededeling. Maar het samenwerkingsverband had wel de bedoeling om met de brief een besluit te nemen en de ouders hebben de brief ook zo opgevat. Daarom is het bezwaarschrift wel ontvankelijk.
De tlv is niet gemotiveerd. Ook ontbreken de twee vereiste deskundigenverklaringen. Verder heeft de sbo-school van inschrijving geen ontwikkelingsperspectief (opp) opgesteld. Het samenwerkingsverband had de school moeten vragen om een opp op te stellen, zodat het dit bij zijn tlv-besluit kon betrekken.