Datum uitspraak: 02-03-2021
Nummer uitspraak: 109570
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling volgt onderwijs op een school voor regulier voortgezet onderwijs en valt op door zijn afwijkend gedrag. Ondanks de inzet van extra ondersteuning worden de doelen op het gebied van gedrag niet gehaald. Het samenwerkingsverband kent daarom een tlv-vso toe. 

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit in stand te laten mits voorzien van voldoende deugdelijk onderbouwde deskundigenverklaringen, waarbij de feitelijke gedragingen die volgen uit de logboeken van de school worden meegenomen en waaruit volgt dat vso het meest passend is.
  
Toelichting
De extra ingezette ondersteuning heeft niet geleid tot verbetering. De leerling is gebaat bij een kleinschalige, duidelijke en gestructureerde leeromgeving waarbij regels en afspraken consequent gehanteerd worden. De tlv houdt stand als de nieuw op te stellen aanvullende deskundigenverklaringen, waarin die feitelijke gedragingen zijn meegenomen, ook tot vso concluderen.