Datum uitspraak: 13-02-2017
Nummer uitspraak: 107500
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Voor de dochter van verzoekers is reguliere onderwijs niet passend. De school vindt dat zij is aangewezen op speciaal onderwijs (so). Ouders menen dat het speciaal basisonderwijs (sbo) moet zijn. Zij vragen aan de Commissie de school te verplichten om een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor sbo aan te vragen. Zij vragen ook om zodanige bijstelling van het ontwikkelingsperspectief dat daaruit blijkt dat plaatsing op een sbo-school passend is.

Advies van de Commissie
Het verzoek gericht op de verplichting tot aanvraag van een de tlv is niet-ontvankelijk.
Het verzoek gericht op bijstelling van het opp, zodat naar voren komt dat plaatsing van de leerling op het sbo passend is, is ongegrond. Het verzoek gericht op de inhoud en de totstandkoming van het opp is gegrond.

Toelichting
De Commissie brengt advies uit en kan een schoolbestuur er niet toe verplichten een tlv aan te vragen.
Het opp is een instrument dat in een cyclisch proces van werken ondersteunend is voor en richtinggevend aan de ontwikkeling van de leerling op de school van inschrijving. Het opp is geen (exit)document dat op het laatste moment moet geactualiseerd worden om daarmee aan te tonen dat de huidige school de leerling niet meer kan begeleiden. Het is aan de opvolgende (sbo/so-)school om zelf binnen zes weken na inschrijving van de leerling een opp op te stellen.
De inhoud van het opp schiet tekort omdat de uitstroombestemming ontbreekt en de inhoud gedeeltelijk is opgenomen in het groeiplan in plaats van in het opp. Verder is onduidelijk wanneer met de ouders op overeenstemming gericht overleg is gevoerd.