Datum uitspraak: 20-06-2016
Nummer uitspraak: 107216
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling zit ruim een jaar in een Talentklas van het samenwerkingsverband, een klas voor hoogbegaafde leerlingen. Het samenwerkingsverband beslist over de toelating. Een voorwaarde voor toelating is een intelligentieonderzoek waaruit blijkt dat de intelligentie van de leerling op 130 of hoger ligt. De leerling is destijds zonder intelligentieonderzoek tot de Talentklas toegelaten omdat hij daar wegens persoonlijke omstandigheden niet toe in staat was. Voor hernieuwde toelating voor het nieuwe schooljaar is inmiddels wel een intelligentieonderzoek nodig. De ouders menen dat een intelligentieonderzoek niet noodzakelijk is en hebben dit niet laten afnemen bij hun zoon. Het samenwerkingsverband laat de leerling daarom niet toe tot de Talentklas.  

Advies van de Commissie
De Commissie is onbevoegd omdat er geen sprake is van een geschil tussen het schoolbestuur en de ouders over toelating van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, de verwijdering van een leerling of de vast- of bijstelling van een ontwikkelingsperspectief. 

Toelichting
Het samenwerkingsverband houdt weliswaar de Talentklas in stand maar de Talentklas is geen school en het samenwerkingsverband is geen bevoegd gezag van een school. 
Er is geen sprake van een geschil tussen de ouders en het bevoegd gezag van de basisschool over verwijdering of toelating, omdat de leerling ingeschreven blijft bij de basisschool en daar onderwijs kan genieten. Evenmin is sprake van een geschil over de vast- of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief.

Trefwoorden: