Datum uitspraak: 28-09-2016
Nummer uitspraak: 107339
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is uit huis geplaatst vanwege onder meer achterstand in zijn fysieke en geestelijke ontwikkeling. In afwachting van een meer definitieve plaatsing in een pleeggezin, is hij tijdelijk geplaatst op een reguliere basisschool. Hij heeft de leeftijd van een groep 5-leerling, maar volgt het onderwijs in groep 2. Omdat de school dit te lang vindt duren en geen andere mogelijkheden voor begeleiding ziet, vraagt zij een tlv voor speciaal basisonderwijs aan. Deze wordt verleend, waartegen de met het gezag belaste moeder bezwaar maakt.

Advies Commissie
De tlv is op goede gronden afgegeven. De Commissie adviseert het samenwerkingsverband de tlv te handhaven en het bezwaar ongegrond te verklaren.

Toelichting
Twee deskundigen hebben in hun advies inzichtelijk en onderbouwd uiteengezet dat en waarom de leerling is aangewezen op speciaal basisonderwijs. De behandelend arts onderschrijft de noodzaak om eerst fysiek en mentaal op kracht te komen. Daarom is het niet reëel te verwachten dat de leerling binnen korte tijd zal kunnen functioneren in een reguliere klas met leeftijdgenoten of leerlingen die niet veel jonger zijn dan hij. Een en ander vergt meer individuele aandacht en ondersteuning dan een reguliere basisschool redelijkerwijze kan bieden. Het samenwerkingsverband heeft, in afwijking van de eigen procedure, niet met bezwaarde gesproken alvorens de tlv af te geven. Dit gebrek is inmiddels geheeld doordat bezwaarde na het besluit alsnog in de gelegenheid is gesteld haar zienswijze te geven en deze alsnog is verwerkt in het deskundigenadvies.