Datum uitspraak: 29-03-2016
Nummer uitspraak: 107075
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Wetenschappelijk onderwijs
Samenvatting 

Situatie
In verband met de inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs wenst het instellingsbestuur het Profileringsfonds aan te passen. Het betreft een regeling op grond waarvan studenten financiële ondersteuning kunnen krijgen wanneer zij als gevolg van bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen. De Studentenraad stemt niet in met de voorgestelde wijziging.

Uitspraak Commissie
De Commissie verleent toestemming aan het instellingsbestuur om de beslissing te nemen over de aanpassing van het Profileringsfonds.

Toelichting
​Twee geschilpunten houden partijen verdeeld, namelijk:

  1. de compensatie OV-component voor studenten 2de studiejaar van de masteropleidingen H, en
  2. de overstap van individuele compensatie per specifieke situatie van een student naar een uniform vast maandbedrag uit het Profileringsfonds voor studenten die studievertraging ondervinden door bestuursactiviteiten of topsport. 

Voor het eerste punt geldt dat de Studentenraad niet onredelijk handelt door niet in te stemmen met het besluit geen compensatie voor de OV-component te verstrekken gezien de vergelijkbare positie van deze studenten met studenten van een andere studie die de compensatie wel krijgen.
​Voor het tweede punt geldt dat de argumenten van de Studentenraad dat sprake is van grote terugval in inkomsten en dat de toegankelijkheid van besturen, commissies en topsport wordt bedreigd, alsmede een overgelegde alternatieve berekening van de kosten waarmee een student rekening heeft te houden, niet opwegen tegen de argumenten van het instellingsbestuur, gelegen in het invoeren van een uniforme regeling met een maandbedrag dat overeenkomt met het uitgekeerde gemiddelde maandbedrag van de afgelopen jaren.
​Gezien het grote belang gelegen in de aanpassing van de regeling, afgezet tegen het in dit verband beperktere belang van de aanpassing van de Regeling 2de studiejaar masteropleidingen H, heeft de studentenraad in redelijkheid niet zijn instemming aan het voorgenomen besluit over aanpassing van het Profileringsfondsbeleid kunnen onthouden

Trefwoorden: