Datum uitspraak: 02-11-2016
Nummer uitspraak: 107160
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Bij de start van de leerling op school hebben ouders aangegeven dat er verschillende aandachtspunten waren. De school heeft eerst ingezet op taal/spraakachterstand. In groep 3 doet zich een aantal gedragsincidenten voor. De leerling wordt in overleg tussen ouders en school op een observatieplek geplaatst en er wordt een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs voor hem afgegeven. De ouders klagen nadien over de onderwijskundige begeleiding.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Toen de leerling op school kwam hebben ouders aangegeven dat er sprake was van taalachterstand, spraakproblemen, hoogbegaafdheid en stoornis in het autistisch spectrum. De school heeft toen aangegeven specifieke deskundigheid te hebben en goede begeleiding aan de leerling te zullen bieden. De school heeft in eerste instantie adequaat gehandeld maar vervolgens in onvoldoende mate de regie genomen.
Nadat cluster 4 begeleiding was ingezet valt uit de verslaglegging niet op te maken dat er grote problemen ervaren worden door school met de leerling. Desondanks wordt binnen een relatief korte tijd daarna door de school geconcludeerd dat zij ten aanzien van de leerling handelingsverlegen is. Verweersters hebben niet kunnen verklaren hoe in zo'n korte tijd deze omslag heeft kunnen plaatsvinden. Van een gestructureerde, cyclische begeleiding is niet gebleken.