Datum uitspraak: 04-10-2016
Nummer uitspraak: 107374
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Ouders maken bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring, omdat zij hierover niet goed zijn geïnformeerd door de school en niet begrijpen waarom hun zoon naar het voortgezet speciaal onderwijs moet. Ook zouden zij de toelaatbaarheidsverklaring liever voor een kortere periode verstrekt willen zien.

Advies Commissie:
De beschikking kan in stand blijven. De Commissie adviseert bij de beslissing op bezwaar een nadere onderbouwing te geven van de gronden waarop de toelaatbaarheidsverklaring berust.

Toelichting:
De toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven in overeenstemming met de procedurele eisen en de overwegingsaspecten van het samenwerkingsverband. Maar de motivering van de beschikking is onvoldoende. Ouders moeten weten welke hoofdargumenten/overwegingsaspecten doorslaggevend zijn geweest in de inhoudelijke afweging van het samenwerkingsverband. Ook de belangrijkste overwegingen uit de deskundigenadviezen moeten blijken uit het besluit om de toelaatbaarheidsverklaring af te geven. Volgens het beleidsdocument dat het samenwerkingsverband hanteert is een toelaatbaarheidsverklaring in beginsel twee jaar geldig.Ouders hebben niet gemotiveerd waarom deze periode onredelijk zou zijn.