Datum uitspraak: 11-01-2016
Nummer uitspraak: 107003
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders hebben een verzoek bij school ingediend om voorafgaande en na afloop van de vakantie verlof te krijgen voor hun kinderen. Zij stellen dat zij vanwege de werkzaamheden van vader, die als ZZP-er werkzaam is in de agrarische sector, niet op een ander moment met vakantie kunnen.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond omdat de afwijzing onvoldoende is gemotiveerd en omdat de procedure niet op de juiste wijze is gevoerd.

Toelichting
De school heeft de afwijzing heel algemeen verwoord. Dat de reden voor afwijzing in mondelinge gesprekken nader is toegelicht, kan niet worden vastgesteld omdat van deze gesprekken geen verslagen zijn gemaakt. Verder had de school, na het inwinnen van advies bij de leerplichtambtenaar, zelf een gemotiveerde beslissing moeten nemen. Nu is dat niet gebeurd en heeft de leerplichtambtenaar zijn advies rechtstreeks aan de ouders toegezonden. Hoewel ouders hun verzoek ook niet nader hebben onderbouwd, had het op de weg van school gelegen om hen daartoe in de gelegenheid te stellen. De Commissie beveelt onder meer aan om de regels in de schoolgids over het aanvragen van verlof in overeenstemming te brengen met de relevante bepalingen uit de Leerplichtwet.