Datum uitspraak: 06-01-2016
Nummer uitspraak: 106787
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Bij een leerling zijn de diagnoses ADD en DCD vastgesteld. Nadat alle gewenste opties voor een vervolgopleiding op niets uitliepen en de leerling volgens de ouders steeds meer ging verzuimen, heeft hij via een uitbestedingsconstructie (leerling blijft ingeschreven op vo-school) volwassenenonderwijs gevolgd op een roc. De ouders klagen dat de school weinig actie heeft ondernomen naar aanleiding van het verzuim, onvoldoende heeft ondernomen om de leerling op een passende opleiding te krijgen en de leerling niet heeft ondersteund in de periode dat hij onderwijs via het roc volgde.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor zover die betrekking heeft op het niet bij het roc nagaan of extra ondersteuning nodig was. Voor het overige is de klacht ongegrond.

Toelichting
De constructie van uitbesteding maakt de vo-school als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de leerling en het bereiken van de met het roc afgesproken doelen. Als leerling van de vo-school is de regelgeving rond passend onderwijs ook op deze leerling van toepassing. Nu vlak voor de uitbesteding bij de leerling de diagnoses ADD en DCD zijn vastgesteld, had de school in overleg moeten treden met het roc en eventueel met het samenwerkingsverband om te bespreken of extra (financiële) ondersteuning nodig was.
Er kan niet worden vastgesteld dat er sprake was van een dermate hoog verzuim dat tot actie van de school noopte of dat de school onvoldoende heeft gedaan om de leerling op een passende opleiding te plaatsen.

Aanbeveling
De Commissie heeft het schoolbestuur aanbevolen na te gaan of de samenwerkingsovereenkomst met het roc over het uitbesteden van leerlingen, aanpassing behoeft vanwege de invoering van passend onderwijs.