Datum uitspraak: 01-07-2013
Nummer uitspraak: 105716
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De academieraad heeft instemming onthouden aan het voorgenomen besluit van de academiedirecteur tot vaststelling van de academiebegroting 2012. Na een mislukte bemiddelingspoging heeft het instellingsbestuur conform het medezeggenschapsreglement een voorgenomen besluit genomen, inhoudend ongewijzigde vaststelling van de begroting 2012 van de academie. Aan dit voorgenomen besluit heeft de A instemming onthouden. Hierover handelt het geschil. Het instellingsbestuur heeft verzocht vervangende instemming te verlenen met de begroting 2012 opdat het begrotingsjaar 2012 kan worden afgerond. Het verlenen van vervangende instemming kan niet bewerkstelligen dat het gebrek, dat de uitgaven in 2012 zijn gedaan op basis van de niet goedgekeurde begroting, met terugwerkende kracht wordt geheeld. Voor zover hierdoor een probleem met de verantwoording van de uitgaven zou ontstaan, betreft dit de jaarrekening en niet de begroting. Aldus dient de conclusie te zijn dat het instellingsbestuur geen belang (meer) heeft bij het voeren van deze procedure. De tegenverzoeken van de A delen in het lot van het verzoek van het instellingsbestuur. De verzoeken zijn niet ontvankelijk.

Trefwoorden: