Datum uitspraak: 23-01-2019
Nummer uitspraak: 108513
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is na 4 vmbo-t doorgestroomd naar 4 havo. Het bevorderingsreglement bevat een doubleerverbod voor de leerling die afkomstig is van het vmbo-t en die niet kan worden bevorderd naar 5 havo. Verzoekers vinden dat de school van dit doubleerverbod had moeten afwijken gezien de persoonlijke omstandigheden (ernstige ziekte van vader) en dat een dergelijk verbod in strijd is met de heersende opvatting en toekomstige wetgeving. Ook zou de school de leerling beter hebben moeten begeleiden.

Uitspraak van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De Commissie is niet bevoegd om over bevorderingsvraagstukken te oordelen. Aan het verwijderingsbesluit ligt het doubleerverbod ten grondslag. Op dit verbod is een uitzondering mogelijk. Er is een afweging gemaakt of er omstandigheden waren om tot een dergelijke afwijking te komen. Die omstandigheden waren er niet. De Commissie acht de inschatting dat de leerling geen perspectief heeft op het behalen van een havo-diploma een valide argument om de hardheidsclausule niet toe te passen.
De school heeft aan alle formele vereisten voldaan, waaronder het vinden van een andere passende school die bereid is om de leerling in te schrijven. Het verwijderingsbesluit is redelijk.