Datum uitspraak: 06-01-2021
Nummer uitspraak: 109566
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling volgt onderwijs op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, op grond van een intensief arrangement voor cluster 2. De school meldt aan de ouders dat zij niet langer aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen en dat zij daarom het voornemen heeft om de leerling van de school te verwijderen. De ouders leggen hierover een geschil aan de Commissie voor.  

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.  

Toelichting
De termijn voor het indienen van een geschil bedraagt zes weken, en start op de dag nadat de (voorgenomen) beslissing is bekendgemaakt. Het schoolbestuur heeft de ouders per e-mail een voornemen tot verwijdering gestuurd. De ouders, die werden bijgestaan door een juridisch raadsman, hebben acht weken later, en daarmee twee weken na het verstrijken van de termijn, een geschil bij de Commissie ingediend. Er is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de overschrijving van de indieningstermijn rechtvaardigen.