Datum uitspraak: 18-07-2016
Nummer uitspraak: 107242
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school besluit de leerling te verwijderen vanwege leer- en gedragsproblemen en het verbod van zijn moeder om hem te onderzoeken en te begeleiden. Het schoolbestuur schrijft hierover een brief aan moeder. De leerling, die dreigt thuis te komen zitten, krijgt een proefplaatsing van twaalf weken op een school voor speciaal basisonderwijs. Moeder is het niet eens met de verwijderingsbeslissing.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond

Toelichting
In een brief aan moeder had het schoolbestuur gesteld dat samenwerking niet langer mogelijk was, de school handelingsverlegen was en het beter zou zijn als moeder voor haar zoon een andere school zocht. Het schoolbestuur, openbaar onderwijs, had in de brief de mogelijkheid van bezwaar opengesteld. Deze brief is een verwijderingsbeslissing, mede omdat vanaf dat moment de leerling niet meer tot de school is toegelaten. Daarbij is geen inhoud gegeven aan de zorgplicht, omdat er geen andere school bereid was de leerling toe te laten. Het schoolbestuur heeft in afwijking op de eigen regels geen verslag naar moeder toegezonden van het horen van de leerkracht, de ambtenaar leerplichtzaken en de Onderwijsinspectie. Het bezwaar dat verzoekster had ingediend, is door het schoolbestuur ten onrechte niet aangemerkt als een bezwaarschrift in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
Inhoudelijk heeft de school onvoldoende regie gehouden op de begeleiding van de leerling; de school heeft zijn ontwikkeling onvoldoende gedocumenteerd. Of de leerling op korte termijn weer tot de school of een andere school voor regulier onderwijs kan worden toegelaten, hangt af van het ontwikkelingsperspectief dat opgesteld moet gaan worden.