Datum uitspraak: 07-11-2016
Nummer uitspraak: 107285
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ten gevolge van ziekte is een leerling blijven zitten in de examenklas havo. In het eerste examenjaar zijn er voorvallen geweest die betrekking hadden op de lessen van een docent en de examens in het vak van die docent. De leerling is van mening dat hetgeen is voorgevallen niet goed is afgerond en heeft de docent daarop aangesproken aan het begin van het nieuwe schooljaar. De leerling en zijn ouders klagen erover dat de docent zich op kwalijke wijze over de leerling heeft uitgelaten en dat de docent ten onrechte stelt dat de leerling haar bedreigd heeft. De leerling en zijn ouders klagen ook over de klachtbehandeling, omdat een afrondend gesprek had moeten plaatsvinden en het onderzoek niet objectief is geweest.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De visies van partijen verschillen. Het is niet vast te stellen dat de docent zich op kwalijke wijze heeft uitgelaten over de leerling. Ook is niet vast te stellen dat de docent ten onrechte heeft gesteld dat de leerling haar had bedreigd. Er heeft een gesprek plaatsgevonden dat bedoeld was om de lucht te klaren. Dit gesprek is volgens beide partijen niet naar tevredenheid verlopen, maar was wel een beoogd afrondend gesprek. Het bestuur heeft de klacht behandeld zoals in de geldende klachtenregeling is beschreven. In het verslag van de interne klachtbehandeling staat vermeld dat de leerling volgens de docent bedreigingen heeft geuit. Dit is een weergave van het horen van de docent. Het bestuur heeft dit niet ontkend, maar ook niet aangenomen als een vaststaand feit. Het bestuur hoefde hier ook geen oordeel over te geven, omdat het geen deel van de klacht uitmaakte.