Datum uitspraak: 19-10-2015
Nummer uitspraak: 106922
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een docent vraagt zijn werkgever om een on(der)bevoegde collega te ontslaan, althans hem geen uren klassieke talen meer toe te delen en een bevoegde docent klassieke talen aan te stellen. Het bevoegd gezag weigert aan dit verzoek te voldoen. De docent maakt bezwaar tegen deze beslissing.

Advies Commissie
De docent is geen belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaar is daarom niet-ontvankelijk.

Toelichting
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) beroep instellen tegen een besluit van het bevoegd gezag. Voordat beroep wordt gedaan op de rechter wordt doorgaans de bezwaarschriftenprocedure gevolgd. Het bevoegd gezag heroverweegt het besluit in die fase. Om bezwaar te maken of beroep in te stellen moet men belanghebbende in de zin van de Awb zijn. De docent is belanghebbende als hij rechtstreeks in zijn rechtspositionele belang getroffen wordt. Dat is volgens de Commissie hier niet het geval. Hij heeft wel belang als collega, maar dat belang wordt niet beschermd door de Awb. De Commissie adviseert het bevoegd gezag het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

Trefwoorden: