Datum uitspraak: 23-07-2015
Nummer uitspraak: 106806
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Vader maakt bezwaar tegen de weigering om een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (sbo) af te geven omdat hij van mening is dat zijn dochter daar op haar plaats is.

Advies Commissie
Het bezwaar is gegrond. Als het samenwerkingsverband de weigering van een tlv voor sbo wil handhaven moet hij het bevoegdheidsgebrek herstellen, de beslissing baseren op relevante deskundigenadviezen en voorzien van een deugdelijke, op de toetsingscriteria toegespitste motivering.

Toelichting
Het besluit is niet genomen door het bestuur van het samenwerkingsverband maar door een  Commissie van Toelating, die daar niet toe bevoegd is. Delegatie van de bevoegdheid tot afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring is niet mogelijk. Als het samenwerkingsverband dit besluit wenst te handhaven, moet de onbevoegdheid hersteld worden. 
Het eerste deskundigenadvies dat op grond van artikel 18a lid 11 van de WPO is afgegeven is geschreven met het oog op een tlv voor speciaal onderwijs. Het tweede deskundigenadvies is geschreven om de basisschool van handelingsadviezen te voorzien. Beide adviezen dragen het besluit tot weigering van een tlv voor sbo niet.