Datum uitspraak: 25-04-2016
Nummer uitspraak: 107168
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders maken bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs omdat zij menen dat hun zoon beter op zijn plaats is op een kleine reguliere basisschool.

Advies van de Commissie
Het bezwaar is gegrond. Geadviseerd wordt bij de beslissing op bezwaar een nadere onderbouwing te geven van de gronden waarop de toelaatbaarheidsverklaring berust.

Toelichting
Bezwaarden hebben geen inhoudelijke argumenten gegeven waarom de toelaatbaarheidsverklaring volgens hen onjuist is.
Dat bezwaarden in de voorbereiding van de toelaatbaarheidsverklaring hun zienswijze mogelijk niet konden indienen, is in deze bezwaarprocedure hersteld, omdat bezwaarden thans zijn gehoord.
De motivering van de toelaatbaarheidsverklaring is onvoldoende geweest. De vereiste deskundigenverklaringen moeten aan de ouders worden verstrekt en op inzichtelijke en kenbare wijze worden betrokken bij de motivering van het besluit. Het alleen plaatsen van de handtekeningen van twee deskundigen voor akkoord kan niet worden aangemerkt als een deugdelijke motivering. Het samenwerkingsverband dient dit te herstellen bij de beslissing op bezwaar. Het schoolbestuur is bevoegd een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen, ook als de ouders dit niet wensen of een door de ouders ondertekend ontwikkelingsperspectief ontbreekt. De wet stelt niet als eis dat aan het verzoek om afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring een (ondertekend) ontwikkelingsperspectief ten grondslag ligt.