Datum uitspraak: 25-03-2015
Nummer uitspraak: 106645
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Commissie: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so
Sector: PO 

Situatie
De leerling heeft mede door thuiszitten een leerachterstand van twee jaar. Ouders menen dat hun zoon met extra ondersteuning voor dyslexie het regulier onderwijs kan volgen. Zij achten het opgestelde ontwikkelingsperspectief voor de leerling bovendien onjuist.

Advies Commissie
De extra ondersteuning die de leerling nodig heeft, maakt dat het samenwerkingsverband op goede gronden een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. Het bezwaar is ongegrond.

Toelichting
Het schoolbestuur mag vanwege zijn zorgplicht voor de leerling overgaan tot het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, ook als de ouders het daarmee oneens zijn. De Commissie beoordeelt of het samenwerkingsverband de procedure en criteria voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring juist heeft toegepast. Het geschil over de kwaliteit van de begeleiding op de beide basisscholen blijft buiten de behandeling van het bezwaarschrift tegen de toelaatbaarheidsverklaring. De begeleiding van de leerling, die mede door thuiszitten inmiddels een leerachterstand heeft van twee jaar, kan op dit moment niet worden gevergd van het regulier basisonderwijs. Het samenwerkingsverband heeft de ondersteuningsprofielen van zijn scholen betrokken bij zijn beslissing. De bijzondere onderzoeksplicht of de school de leerling met doeltreffende aanpassingen kan toelaten, berust op de school van aanmelding. Zo'n onderzoek hoeft het samenwerkingsverband voor de beoordeling van de toelaatbaarheidsverklaring niet te doen. De wet vereist voor de toelaatbaarheidsverklaring niet dat er een ontwikkelingsperspectief is. Het ontwikkelingsperspectief heeft hier ook geen doorslaggevende betekenis omdat er in dit geval voldoende andere relevante informatie over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aanwezig is.