Datum uitspraak: 02-07-2015
Nummer uitspraak: 106788
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Moeder maakt bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring omdat zij meent dat de basisschool niet duidelijk heeft gemaakt waar de gedragsproblemen van haar zoon uit bestaan en wat daar met behulp van het samenwerkingsverband aan is gedaan.  

Advies Commissie
Het bezwaar is gegrond. Het samenwerkingsverband moet bij handhaving van zijn besluit nader onderbouwen en motiveren op grond waarvan is voldaan aan de richtlijnen voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring. Ook zal het samenwerkingsverband enkele formele gebreken moeten herstellen.

Toelichting
Het schoolbestuur mag vanwege zijn zorgplicht voor de leerling overgaan tot het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, ook als de ouders het daarmee oneens zijn. De Commissie beoordeelt of het samenwerkingsverband de procedure en criteria voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring juist heeft toegepast. 
De toelaatbaarheidsverklaring zelf is niet onderbouwd, ook is er geen toelichting bijgevoegd op grond waarvan de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Onvoldoende is duidelijk gemaakt wat de school aan ondersteuning heeft geboden en welk effect dat had. Het is niet duidelijk op grond waarvan het samenwerkingsverband heeft beoordeeld dat is voldaan aan de richtlijnen die gelden bij de beoordeling van de aanvraag tot het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring.